Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) célja, hogy rögzítse a No Kredit Központ (továbbiakban Szolgáltató) eseményeire és kurzusaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint egyéb szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket.

A Szolgáltató adatai
• Cégnév: Tresskult Kft.
• Székhely: 1077 Budapest, Rózsa ucta 43. II/3
• Adószám: 25357512-2-42
• Cégjegyzékszám: 01-09-270491 Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában

A szolgáltatások helyszíne
• 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 5. alagsor

Részvételi feltételek

A www.nokredit.hu oldalon a Szolgáltató eseménye és kurzusaira való részvételi lehetőséget kínálunk.

Esemény: egy alkalmas, maximum 3 órás szórakoztató, kulturális vagy ismeretterjesztő előadás és foglalkozás.
Kurzus: több alkalmas vagy egy napon történő, 3 óránál hosszabb ismeretterjesztő előadás- és foglalkozás-sorozat.

Az eseményekre és kurzusokra való jelentkezésre a www.nokredit.hu oldalon keresztül, illetve személyesen van lehetőség.

Ön az oldal használatával, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel, illetve személyes jelentkezésének rögzítésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató eseményeire és tanfolyamaira történő jelentkezési,
lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.

A Szolgáltató a tanfolyamok leírásánál minden esetben feltünteti a kurzus indításához szükséges minimum létszámot. Amennyiben bármely tanfolyam a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszám), vagy a tervezettnél későbbi időpontban indul, a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező vagy később induló tanfolyamon felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kívánja az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató a tanfolyam részvételi díját visszafizeti.

A résztvevőket a jelentkezés elküldésének vagy személyes közlésének időpontja alapján regisztráljuk. A részvételi díj teljesítése a ’Fizetés módja’ pontban foglaltak alapján történik.

Az események, tanfolyamok jelentkezésének menete

1. A jelentkező a tanfolyam vagy esemény adatlapján rákattint a „Regisztrálok/Registrate” gombra.

2. A jelentkezésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja, hogy a regisztráció sikeres volt, illetve arról is, ha az esemény vagy tanfolyam már betelt.

3. A sikeres regisztrációt követően a tanfolyamok díját személyesen, illetve banki átutalással, előre kell kifizetni, legkésőbb a tanfolyam tervezett indítása előtt 7 nappal. Események díját a regisztráló csak személyesen, helyszíni kifizetéssel tudja rendezni legkésőbb az esemény előtt.

4. Az internetes regisztrációs rendszer a jelentkezés véglegesítéséről levelet küld. A jelentkező személyes adataira és az esemény illetve tanfolyam nevére hivatkozva további információt kaphat elérhetőségeink bármelyikén.

A részvételi díjak

A részvételi díj tartalmazza az áfát, az előadók, programtartók és tanárok által biztosított elméleti és gyakorlati tudásanyagot, illetve bizonyos esetekben a kurzus leírásában feltüntetett szükséges eszközöket.

A fizetés módja

Banki átutalás
A jelentkező jogosult a kiválasztott tanfolyam részvételi díját banki átutalással megfizetni. Erre események esetén nincs lehetőség. Banki átutalás esetén a regisztráció a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően aktiválódik. Ennek megfelelően célszerű az átutalást úgy kezdeményezni, hogy a részvételi díj jóváírására legkésőbb a tanfolyam kezdő időpontját megelőző munkanapon sor kerüljön.

A banki átutalás adatai
Cégnév: Tresskult Kft
Bankszámlaszám: 16200106-11568685
Bank neve: MagNet Bank
Az átutalás közleményében a jelentkező köteles feltüntetni a kiválasztott kurzus nevét.

Készpénzes fizetés
A részvételi díj készpénzes teljesítésére tanfolyamok esetében legkésőbb a tanfolyam kezdő időpontja előtt egy héttel van lehetőség a tanfolyam helyszínén, az iroda nyitvatartási idejében. Amennyiben a tanfolyamra még a tervezett indítás előtt egy héttel van szabad hely, és a jelentkezés a tanfolyam kezdő időpontjától számított 7 napon belül történik, úgy a kurzus előtt, érkezéskor a helyszínen is van lehetőség a részvételi díj befizetésére.

Események menete

Előadások esetében a rendezvény alkalmanként legalább 45 perc, maximum 3 óra hosszú. A jelentkező köteles a kezdést megelőzően legalább 5 perccel a helyszínen megjelenni, mert a jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk az eseményre beengedni.

Tanfolyamok menete

Tanfolyamok esetén az órák alkalmanként legalább 45 perc, maximum 5 óra hosszúak. Célszerű a kezdést megelőzően legalább 10 perccel a helyszínen megjelenni, mert a jelentkező késése esetén a Szolgáltatónak nincs lehetősége arra, hogy az órát meghosszabbítsa.

A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Események és tanfolyamok elmaradása, megváltoztatása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az események és tanfolyamok időpontját, előre meghirdetett tematikáját vagy előadóját módosítsa.

A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre
küldött levélben értesíti a jelentkezőket. Az elmaradt tanfolyam vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely később időpontban meghirdetett kurzusra felhasználható.

Kapcsolattartás

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online regisztráció vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

Lemondási feltételek

1. A résztvevők a kiválasztott tanfolyamot a tanfolyam tervezett kezdési időpontját megelőzően legalább 7 nappal jogosultak a részvételt lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől kötbérmentesen elállni. A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett részvételi díj bármely kurzusra felhasználható. Amennyiben a szerződéstől a jelen pont alapján elálló jelentkező nem kíván másik tanfolyamon részt venni, az általa előre megfizetett összeget a Szolgáltató az elállás közlésétől számított 30 napon belül visszatéríti.

2. A tanfolyam tervezett kezdési időpontját megelőző 7 napon belüli elállás esetén a részvételi díj 50 %-a fizetendő kötbérként. A jelen pontban foglalt határidőben elálló jelentkező a tanfolyam irányadó, már megfizetett részvételi díj 50%-ának megfelelő összeg megfizetését követően jogosult új kurzusra jelentkezni.

3. A tanfolyam tervezett kezdési időpontját megelőző 24 órán belül közölt elállás esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód. A jelentkezők a lemondást/elállást személyesen, vagy a Szolgáltató megadott elérhetőségein közölhetik. A tanfolyamokon való részvételi lehetőség névre szóló, de a részvételi lehetőség átruházható abban az esetben, ha a jelentkező a részvételi díjat megtérítette, és az átruházásról a Szolgáltatót legkésőbb a tanfolyam kezdő időpontjának napján értesíti. A részvétel átruházásának tényét a résztvevő hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Az elállás/felmondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a Rendelet szabályai irányadóak.

Részvételi szabályok

Az eseményeken és tanfolyamokon való részvétel lehetősége az a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll, a következő megszorításokkal:
– az eseményen, tanfolyamon való részvételből Szolgáltató jogosult kizárni azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, egészségi állapota, személyes higiénéje az esemény vagy tanfolyam többi résztvevőjének egészségét nyilvánvalóan veszélyezteti;
– magatartásával az eseményen vagy tanfolyamon részt vevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti;
– viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja, az esemény vagy tanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt az eseményen vagy folyamon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja.
A résztvevők az események és tanfolyamok helyszínét, valamint annak felszerelési és berendezési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak  használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

Adatkezelés

A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. Az eseményekre, illetve tanfolyamokra történő jelentkezés során a Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át, és csak az esemény, illetve kurzusok regisztrációjának kezelése során használja fel.